XE TẢI JAC

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 990 kg

Kích thước thùng: 3200 x 1630 x 1550/— mm

Kiểu động cơ: LJ469Q-1AEB

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 990 kg

Kích thước thùng: 3200 x 1620 x 600/1550/— mm

Kiểu động cơ: LJ469Q-1AEB

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 1990 kg

Kích thước thùng: 4380 x 1840 x 1880— mm

Kiểu động cơ: JE493ZLQ4

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 1990 kg

Kích thước thùng: 4380 x 1820 x 680/1880– mm

Kiểu động cơ: JE493ZLQ4

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 2300 kg

Kích thước thùng: 4390 x 1820 x 1880/— mm

Kiểu động cơ: JE493ZLQ4

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 2400 kg

Kích thước thùng: 4380 x 1800 x 680/1880— mm

Kiểu động cơ: JE493ZLQ4

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 2490 kg

Kích thước thùng:4230 x 1810 x 400/— mm

Kiểu động cơ: JE493ZLQ4

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 3490 kg

Kích thước thùng: 4380 x 1820 x 680/1770– mm

Kiểu động cơ: HFC4DE1-1D

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 3450 kg

Kích thước thùng: 4260 x 1800 x 1770– mm

Kiểu động cơ: HFC4DE1-1D

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 4900 kg

Kích thước thùng: 4260 x 2050 x 1900— mm

Kiểu động cơ: D25TCID1

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 4990 kg

Kích thước thùng: 4260 x 2050 x 750/1900— mm

Kiểu động cơ: D25TCID1

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 6000 kg

Kích thước thùng: 6200 x 2100 x 780/2100— mm

Kiểu động cơ: CA4DF2-13

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 6000 kg

Kích thước thùng: 6320 x 2150 x 2100— mm

Kiểu động cơ: CA4DF2-13

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 6400 kg

Kích thước thùng: 6210 x 2100 x 550— mm

Kiểu động cơ: CA4DF2-13

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 6450 kg

Kích thước thùng: 5250 x 2120 x 2040— mm

Kiểu động cơ: D30TCIE1

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 6500 kg

Kích thước thùng: 5250 x 2120 x 750/2040– mm

Kiểu động cơ: D30TCIE1

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 7800 kg

Kích thước thùng: 7500 x 2300 x 2275 — mm

Kiểu động cơ: CA4DF2-15

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 8450 kg

Kích thước thùng: 7300 x 2240 x 800/2150 — mm

Kiểu động cơ: CA4DF2-15

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 9000 kg

Kích thước thùng: 6800 x 2250 x 2150– mm

Kiểu động cơ: CA4DF2-15

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 9150 kg

Kích thước thùng: 6800 x 2240 x 800/2150– mm

Kiểu động cơ: CA4DF2-15

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 8850 kg

Kích thước thùng: 7300 x 2240 x 600 — mm

Kiểu động cơ: CA4DF2-15

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 9350 kg

Kích thước thùng: 7710 x 2360 x 800/2150 mm

Kiểu động cơ: WP4.165E32

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 17990 kg

Kích thước thùng: 9420 x 2380 x 760/2150 — mm

Kiểu động cơ: WP10.310E32

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 22030 kg

Kích thước thùng: 9600 x 2360 x 870/2150 — mm

Kiểu động cơ: WP10.340E32