XE TẢI ĐÔ THÀNH

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 1.49 tấn

Kích thước thùng: 3.600 x 1.760 x 1.780 mm

Kiểu động cơ:JX493ZLQ4

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 1.49 tấn

Kích thước thùng: 3.700 x 1.760 x 660/1.770 mm

Kiểu động cơ:JX493ZLQ4 – EURO 4

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 1.99 tấn

Kích thước thùng: 3.700 x 1.760 x 660/1.770 mm

Kiểu động cơ:JX493ZLQ4 – EURO 4

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 2.49 tấn

Kích thước thùng: 4.210 x 1.810 x 670/1775 mm

Kiểu động cơ:JE493ZLQ4 – EURO 4

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 2.49 tấn

Kích thước thùng: 3.700 x 1.760 x 660/1.780 mm

Kiểu động cơ:JX493ZLQ4 – EURO 4

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 1.9 – 3.5 tấn

Kích thước thùng: 4.310 x 1.940 x 660/1.850 mm

Kiểu động cơ:JX493ZLQ4 – EURO 4

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 2 – 3.5 tấn

Kích thước thùng: 2.850 x 1.500/1.860 x 280/450 mm

Kiểu động cơ:JX493ZLQ4 – EURO 4

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 3.5 tấn

Kích thước thùng: 4,980 x 1,940 x 660/1,850 mm

Kiểu động cơ:JE493ZLQ4 – EURO 4

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 3.5 tấn

Kích thước thùng: 4.310 x 1.940 x 660/1.850 mm

Kiểu động cơ:JX493ZLQ4 – EURO 4

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 4.9 tấn

Kích thước thùng: 4.310 x 1.940 x 660/1.850 mm

Kiểu động cơ:JX4D30C5H – EURO 4

Liên hệ nhận báo giá mới nhất và

khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 6.6 tấn

Kích thước thùng: 5.050 x 2.100 x 660/2.050 mm

Kiểu động cơ: 4JJ1GD